Page:Sibu Congkan Sanbian144-顧炎武-天下郡國利病書-50-12.djvu/66

此页尚未校对


 城山陽皆有之洪武間修築以後常修不輟堰下舊有洞十餘海水

 入則近洞之田傷近洞田户請塞之而積水經年種不時下又請開

 之大抵水有利害歐文忠公謂擇其利多而害少者為之范公留洞

 正龠此意塞者何哉

 山陽縣高加堰漢建安中陳登所築一名捍淮堰永樂間平江伯陳

 瑄嘉靖間都御史連礦隆慶間都御史王宗沐知府陳文燭重修學

 士丁士羙有記

 北神堰吴夫差所築在郡城北五里宋曰平津堰我 朝為新城北

 閘唐以前漕舡俱渡堰入淮至宋始為直逹之法漕舟由六閘以入

 淮云萬曆四年築西長隄即其地也

 西長隄自清江浦薬王廟起至栁浦湾止長六十里乃合呉北神宋