Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/10

此页尚未校对


 新河與運河接取土填壘扞岸則舊運河與湖通連水面深濶形𫝑益便遂開一河於湖岸之北築壘湖岸底濶四丈髙及一丈以限湖水又自馬家湾

 西至陳丈荘就湖築灘岸二百七十餘丈自管家湖與老SKchar河相接岸處平地開深方圍二十丈置斗門水閘自此西湖之浸相SKchar楚城西北隐然有難

 犯之𫝑𡻕乆崩淤永樂初平江伯于湖東北畔界水 築堤砌石自西門抵板閘以便漕運名謂新路又謂西湖即仁濟之北湖也 白 水塘

 南九十五里宋元嘉末决水灌魏軍或謂即此陂按山陽境中陂之可考者三射陽湖亦名射陂在州之東南茶陂在州之西南魏太武自𤓰歩趋旴眙

 則茶陂射陽皆非其所經故知白水塘為是陂闊三十里魏将軍鄧艾𠩄築于此屯田積榖以制呉人與旴眙蘆浦山破斧塘相通溉田一萬二千頃隋

 大業末破斧塘壞水北入淮此塘亦涸南唐保大中大興屯田楚州刺史田敬累請修塘馮延已以為便李得名因請大闢曠土為屯田奪民田為官屯

 民大怨咨遣其臣徐鉉廵行鉉矯命罷役唐主大怒流舒州白水塘之役亦嘉定六年獻議于朝者謂淮隂白水塘東至浮圗荘南至禇廟岡脊大堰

 廢而不治今脊猶在若復之寶應髙郵諸河相接㳺波𠩄及如衡陽阜三角村等處皆浸滛至城形勢自張劄本州委官相度司法尤焴申畧云白水塘

 周圍一有二十里地渉山陽旴眙兩縣所堰之水通富陵河其源出自塘山在旴眙之南山盖因塘得名此山岡阜重疊谿澗縈紆凢四十里水自髙而

 下乃至劉家渡入富陵河而白水塘三堰一曰潭頭下堰二曰河喜中堰三曰劉家上堰下堰至中堰十二里中堰至上堰五里其上又有鏜浪堰在塘