Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/113

此页尚未校对


城後水𫝑少降則自魚䑓以出糓亭再降則由飛雲橋以出沛縣而淮水

以次漸小又降而出徐州小浮橋則淮水亦漸平矣近年黄河之水日微

故小浮橋之水淤塞豈特小浮橋之水淤塞宿遷桃源二小河亦塞今准

安河口合流入海之䖏可以蹇裳而渉也此徐水之通塞實本於黄河之

贏縮非関於河之改流也又曰漕河原不用黄河之水惟用洸汶沂泗諸

泉溝湖之水足以濟之渡淮而西皆是清水故名清河正統十三年黄河

決滎陽至陽糓入漕河潰沙湾以逹於海景泰四年都御史徐有貞塞治

之乃分流自蘭陽東至徐入漕河以䟽殺之而黄河始合於漕然黄流尚

微至正德六年水𫝑方盛行浸漫而衝洗之矣先是黄河未衝之時清河

河道皆狹水故易充然亦有淺故沿河俱設淺舖毎年轉運固無滯也後

黄河水大來而淺舖俱沒而不用矣今𮗚二洪之舊堤路宛然正是先年