Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/28

此页尚未校对


小河直逹五港口䟽通塩航河外築堤以障黄水至今堤之内外皆腴四安東之湖淤成沃壤民𫉬膴利河工告成二十六年裁省 管 理中

河工部𭅺中駐劄吕梁管理邳徐一帶水利 南 河工部𭅺中駐劄揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)府髙郵州 漕 儲道𨺚慶元年設 專管

漕務督理粮儲兼廵視河道山東布政司𠫵政 淮 徐道淮安府城徐州併設二䖏原管揚滁府衞州縣自嘉靖三十三年𣸸設海防遂将揚州事

務分属以滁州事務分属潁州道而本道不相遥制然水陸兵馬仍專属於海防道萬曆二十四年題准淮安沿海各州縣兵馬城池SKchar責本道天啓二年白

蓮猖獗題准分邳宿睢并徐州所屬其八州 縣屬本道而以海山清桃安塩沭贛八州縣𣸸設淮海道官理 淮 海道天啓二年白蓮妖亂淮徐戒𫿞

五院題𠃔𣸸設兵備道分理海山清桃安贛沭塩八州縣營衞事務兵馬錢粮 海 運道駐淮安萬曆四十八年𣸸設料理淮料海運既而海運事

𥨊(“爿”換為“丬”)專理省直遼餉徃來淮津等䖏駐天津 海 防道徐州舊設兵備副使一員分𬋩淮徐吏治刑名 嘉靖三十三年海防兵備副使一員分

管揚州一府吏治刑名而淮揚二府水陸兵馬則專屬海防一道萬曆二十四年題准将淮安專責徐州兵備道有事則兼淮北監軍将揚州專責海防兵備

道有事則兼淮南監軍永為定制 監 軍道副使一員駐府城萬曆二十一年倭警孔𣗥廵撫李公奏請添設二十三年事寕裁减 營

田道萬曆五年設九年以開墾無效将史副使革任以營田事務分屬各該兵備兼理 水 利道駐淮安萬曆四年廵海濵䟽塩河港㲼