Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/83

此页尚未校对


 仙開一處名曰余家渡口此二口者所當急塞者也自畢家溝

 以東至縣治淤塞十八里自縣治以東至髙作淤塞十五里此

 二處者所當急濬者也仍不惜工費于東南沿河處所築一𡈽

 堤上至潼郡下至耿車與新築𡈽堤相接既俾上流有所歸矣

 又挑濬小河口務使寛且深焉仍建一石閘以防黄河倒流之

 患又俾下流有所洩矣庶一勞永逸而本縣乆安長治之䇿無

 出此矣

 按洪武六年置滁州太僕寺提督兩淮馬政方是時猶飬馬于

 官未為民病也至永樂十四年始令民飬馬有騍馬兒馬頭之

 設遂為民害矣弘治十七年又計𡻕科駒擇其尤者觧之太僕

 寺俵散以偹𮪍操其餘駒折色𩔗府觧北京兵部買馬充邉是

 為俻用銀其後因所觧馬不堪用令徴價銀僉馬頭領徃北京

 買馬觧俵隆慶三年太僕少卿董公傳䇿監察都史謝公廷傑