Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/48

此页尚未校对


泗閘 通濟閘 東関閘 攔潮閘以上四閘先是洪武十六年兵部尚書單安仁請因宋張

頠石閘故址重建清江閘一廣惠腰閘一南門潮閘一以分濟漕輓後廢成化十年提河𭅺中郭昇建議置儀真外河羅泗通濟響

水東関四閘一時稱便後復廢弘治中撤去響水閘仍復三閘舟頗通利成化十四年漕運都御史張敷華建創攔潮閘十八年漕

運都御史張縉工部員外𭅺何垕重建通濟東関二閘正徳年主事楊廷用重修凢四閘萬曆二十八年知縣蘇守一甃砌攔潮閘

迤東至羅泗閘石堤六十餘丈以便挽運 堰 𭐏 蓮花堰今城南塘子水通運河宋紹興年郡守趙尚之以池

水至堰而止故以名堰舊有腰閘潮閘俱南渡後撤廢今但有東関閘靈潮堰在南城外官河西與新河接大中祥符間

鑄金像成将迎之京舟至此潮涸忽溢遂名靈潮即今清江閘前古漕河也五𭐏縣南門一里曰一𭐏稍南曰二𭐏又南曰

三𭐏迤東一里曰四𭐏五𭐏各䟽支渠数十歩與外閘河相表裏 津 渡 揚子津在縣東津

東南舊江口滁河口渡 新巷口渡 潮閘渡 姜家嘴渡 関廟前