Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/59

此页尚未校对


無所避揆諸人情良所甚難然誠如近議濬舊官河通岡門鎮俾

水通流㴞㴞不絶何虞内涸海溢有時多建閘座以隄防之何虞

潮患探本之畫宜莫逾此在舉事者善成之耳白駒閘近雖増置

但興邑東髙西下形如側釡諸塲海口僅可以洩浮漫之水欲令

釡底盡傾𫝑必不能凢此皆得之目擊匪云虗談有饑溺由已之

思者盍加意焉

應 河 運河詳見弘濟河汜光湖東西係舊堤東為新堤延袤三十六里萬曆十三年開築次

年工成 賜名弘濟俗呼為越河濟河縣西南八十五里北入衡陽河成子河縣東南十八里衡陽河西

南六十里西連衡陽鎮東入灑火湖涇河縣治東四十里入射陽湖縣東北六十里東西皆入射陽湖

縣東南六十里西南六十里西南接子嬰溝東北入廣洋湖塩河在湖東今南塩巷具在支河在湖