Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/17

此页尚未校对


 寸守閘夫六十八名閘耳等用如攔潮閘之髙下長短詳錢侍𭅺溥記

 中主事夏英記曰儀真縣治東南隅五里許舊有橋曰羅泗橋橋上有

 港抵漕河二里餘港兩岸多民田田以潮SKchar潮以橋入成化壬辰𭅺中

 郭昇建議廢橋置閘名曰通江閘比因𫞐貴者不顧漕水盈縮舟一𫇢

 閘輙欲開放遂使水利走泄而軍士因於漕運啓閉不時而民田困於

 旱暵乙巳少司空杜公奉 命理河道訪知其弊用閘堅築以𡈽雖可

 以禦𫞐貴之𫝑而潮以不通民之田愈困馬丙午春三月予以部牒來

 司儀真不数日民有包濬苦𡻕旱乃率数十人詣予告請開閘通潮以

 濟田詢之衛縣俱難其請越数日告者又至辭甚切予遂躬詣其地為

 之區畫乃率包濬等至前𥸤曰汝軰能各岀所資以自理乎舉稽顙應

 曰某有田数畆以半鬻而為費則半可獲否則并数畆而俱䘮矣乃計