Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/95

此页尚未校对


 登瀛濬之引腹心之水下白駒場南北二閘趋牛湾河東入于海牛湾以紆

 曲故無潮患草堰小海二海口亦洩水要地萬曆十六年凌公儒議開魯

 河口苦水洋去場六十里而𫝑連大洋潮汛易逹宜堅置板閘以守之酌其

 盈縮而啓閉之水利四射陽 神䑓 夫  興邑卑下夙為受水之地自郵

 泰合𬓛之水東南來者則開丁溪諸場海口挽而東注是己其如東髙西下

 地𫝑傾仄水聚釡底口開釡上所洩者不過浮面之水而已而觴深之淵固

 自若也故急議之塩城而塩城数以病鄰為辭故莫若議之射陽射陽則入

 海故道也自寳應屡决黄浦濁沙隨水墊湖中而陽且淤矣諸流壅塞遂穿

 支渠而下徃者塩尹揚瑞雲公奏捐󠄂帑金九千餘兩濬之而隨濬隨淤迄無

 成功事在萬曆八年不知射陽有不可濬者二一者河濶四無畔岸如一望

 湖二者河紆盤旋曲折如九逥膓曲則流緩䟽瀹不前四畔無岸則聚沙無

 地雖有知者無所用其謀徃者之役徒充墨吏之囊槖而無𥙷絲毫今勿論