Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/96

此页尚未校对


 矣近則議闢神䑓神䑓者亦射陽東北之支流起自沙溝黄土溝披絲網唐

 橋胡至于神䑓二十餘里有三汊口分西由南唐河經建陽河瓦子庄戞

 粮河下朦朧口入于海分東由姜家庄對髙作寺油葫蘆港下朦朧口入于

 海分中一河亦對姜庄髙作下朦朧口入于海此則河有故道地有剛𡈽濬

 之可使深闢之可使闊導之可使下也萬曆二十年知縣歐陽東鳯濬治工

 完民甚頼之計用帑金一萬四千六百餘両 水利五内閣李文定公復塘

 初議 治 水之法濬海口要矣固髙寳漕隄要矣築髙堰要之要矣築髙堰

 者使西水之不入固漕堤者使中水之不洩濬海口者使東水之不留雖然

 十四塘不復終非十全之利而所謂三要者不能乆也何也盖髙堰者本于

 山陽之髙阜為堰以排黄淮之水而入海也自堰之既廢北水注而南走𫝑

 不可遏連年堰成北水之害稍息矣然邇者萬曆八年堰成之後水復漲而

 入湖漕堤潰决髙堰之功何在哉則又由堰而南自葉城而下也葉城者寳