Page:Sibu Congkan Sanbian148-顧炎武-天下郡國利病書-50-16.djvu/105

此页尚未校对


縣税糧数多景泰三年黄冊開載甚明縣册嘉靖壬午架閣庫火止存安村保九册司册成化年河灌省城渰沒不存是以奸民乘機妄 告

天順六年又榜諭𨼆漏地土定爲輕則糧地于是考城復開送糧三百四十餘

𤱔科米三升三合考城關送糧三百四十二石七斗六升一合五勺名考城餘地此奉廵捕勘合之例也奉都察院

廵按河南一百三十六號勘合爲廵捕等事丈量照依今定則例起科有天順五年黄册在司可查後變文稱一則糧地即濫占

田土勘合之糧也稱一則輕則黄糧即榜例廵捕勘合之糧也總之墾地起糧

景泰三年爲多天順六年特其餘漏者爾後至弘治正徳間境外之田日轉多

易欺𨼆又兼民間鬻田稱白地則售民多詐稱白地既鬻不復割糧由此地去

糧存而賦日以重矣嘉靖八年知縣叚續始倡爲均地以捄其弊于是原額外

得無糧地一萬一千七百四十頃四十六𤱔二分八𨤲七毫不爲不多矣先是河經

縣南㩀地数千頃三䕶衞卒又占屯数千其後河北徙護衛卒撤去棄地悉爲民業故地加多一倍云而境外地止得一千二十