Page:Sibu Congkan Sanbian148-顧炎武-天下郡國利病書-50-16.djvu/98

此页尚未校对


 口魏無黄濟陽舊註以為外黄按地志云在今冠氏縣南因黄溝為名非宋

 之外黄也以此知秦䇿所稱以臨小黄而魏氏服魏䇿所稱太王之地東有沂

 黄皆指黄溝而言非今之外黄也惟楚䇿所言朝張弓而射魏之大梁還射圉

 之東則圉固屬魏耳

 河水源出星𪧐海自入中國逕秦晋衞魯趙地北入于海中間遷徙不常自宋

 神宗熈寜十年南徙分為二𣲖一入淮一入海故道遂失自元太宗六年河決

 又分為三俱在杞境俗名三义口中流循城之北而東且南即今縣治後是也

 北流決汴北隄而且東即今俗稱沙河是也南流循城西而且南其跡半𨼆半

 現不復可識矣至大徳元年決于縣之浦口明年復決是後水北徙復河故道

 不逕縣境至我 朝洪武二十四年河決陽武三里山東經汴城北五里又南

 行至項城逕頴州至夀州入淮而故道遂淤永樂九年復䟽入故道皆不逕縣