Page:Sibu Congkan Sanbian149-顧炎武-天下郡國利病書-50-17.djvu/47

此页尚未校对


 弘義宫 太安宫 通義宫 躍龍宫 慶善宫 太和宫 大明宫 蓬

 萊宫 含元宫 迎仙宫東之斬張易之昌宗扵此廡下 玉 華宫 九成宫 萬年宫 奉

 天宫 三陽宫武后幸此 興 泰宫 上陽宫一名西宫麟徳二年建臨南臨洛水西距穀水東即宫城北連禁𫟍宫内

 西距榖水東即宫城北連禁苑宫内正門正殿皆東向提象正殿日觀風其内别殿亭觀九所虹梁跨穀行幸徃来天寳五載以後貴妃專𠖥後宫人無復近

 幸矣六宫有羙色者輒置别所上陽是其一也後武后失𠖥亦居此 興 慶宫 華清宫 温泉宫 仁智宫

 萬全宫 紫桂宫 飛龍宫 望賢宫 九曲宫 魚藻宫 新沼宫 咸宜

 宫 積翠宫 青女宫 芳桂宫 積善宫 金城宫以上俱唐宫 建 昌宫

 上関宫 正陽宫周主約司馬消難女為正陽宫后 興 聖宫荘宗即位扵魏州以子断継岌苗宇居此 武 成宫

 以上俱五代宫 永 安宫文帝獨孤后宫 𩔰 仁宫焬帝宫也南接皂溝北跨洛濱發江南五嶺竒材異石及海内竒木異草珍禽異獸

 以實其中 天 經宫大業元年建四時致𥙊髙祖 避 暑宫 飛仙宫煬帝建以上俱隋宫故殿嘉徳殿