Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/109

此页尚未校对


 逕東阿縣故城西歴碻磝茌山臨邑之境東北流注臨邑碻磝皆在今長清平隂界上所謂東阿故城者卽今阿城閘也

自宋以前河在今邑之北楊劉為津口其後周顯德中河决楊劉離而為赤河不復故道其溢者注梁山泊東入於淮鄆

州部界凡為六埽以防其决其在邑境者有𨵿山子路二埽皆在今小塩河之側其後河水又合永濟渠北入於冀仁宗

 至和元年議者𣣔復故道遣使行度詣銅城海口約其高下之勢盖𣣔返之使東而歐陽修以為非便因罷不修而楊劉

 之河絶銅城口海即今清冷口也本朝河决張秋由小塩河灌大清河入海盖猶與故道不相遠矣

 論曰河之由金龍北决有所因也水經註濟水自乘氏北分

 而為二其一為北濟入於鉅野逹於大清五代顯德四年

 五丈河由汴逹於曹濟以通青鄆之漕宋太祖建隆二年

浚五丈渠北歴曹濟及鄆以通京東之漕以此推之由曹單