Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/74

此页尚未校对


年建永樂九年重修阿城上閘南距荆門下閘十里元大德二年建永樂𨺚慶中重修阿城下閘南距阿城上閘二里元大

徳三年建永樂九年重修七級上閘南距阿城下閘十二里元元貞二年建永樂成化間重修七級下閘南距七級上閘二里

元大徳元年建永樂嘉靖間重修以上並屬陽榖縣戴家廟閘去鎮南三十里嘉靖十九年建属東平州 小 閘三通源

在城南百武運河西岸舊廣濟渠口黄河所出景泰三年僉事古鏞建自黄陵岡築塞乆已断流每遇伏秋雨澇范濮一帶之水由此入運

積水閘在沙湾運河西岸舊黄河口成化七年僉事陳善建毎𡻕伏秋鄆濮等䖏倒坡之水接流至此入運閉閘蓄水俟春夏之交運河水

涸放水濟漕減水石閘又名金線閘在城南三十里戴家廟閘迤北運河東岸景泰五年左僉都御史徐有貞建以殺水𫝑弘治五年

𠫵政熊繡重修毎遇運河水溢由此閘洩入塩河東入於海 𭐏 三減水石𭐏在城南五里運河東岸弘治十年都御史劉公

大夏既塞張秋決河時於黄陵岡築兩長隄蹙水南下由徐淮故道又議以為両隄綿亘甚逺河或失守必復至張秋為漕河憂廼於舊決之南一

里許築為減水石𭐏廣袤各十五丈又於其上甃石為五竇以洩渠湓溢之水入之小塩河東入於海少師李東陽為之記别見藝文師家