Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/77

此页尚未校对


至魚䑓一帶允泉湖閘𭐏隄淺之事皆𨽻焉永樂間設員外郎主事二員

分理成化𥘉改命通政旋以山東副使兼攝之已設都水郎中弘治間罷

郎中雨以通政任至十八年始定註選郎中一員領 勅行事以三年為

期滿則請代著為令

郡佐 成化以前莫可詳自弘治四年以後張秋河𠫊始有專設註以通

判任至嘉靖四十三年𣸸設捕盗通判一員於張秋𨺚慶三年裁革以捕

務兼屬河𠫊今著為令向無関防自萬曆二十三年題請 欽給以杜奸

先是河𠫊屬止東平東阿夀張陽榖比兼捕務而曹州曹縣定陶單縣嘉祥鉅野城武金鄉平隂鄆城皆屬焉州縣凢十有四

縣佐 景泰𥘉瀕河州縣各設主簿一員故東阿夀張陽榖三縣主簿分

署張秋始此至嘉靖十年裁革東阿一員并屬之壽張主簿