Page:Sibu Congkan Sanbian152-顧炎武-天下郡國利病書-50-20.djvu/80

此页尚未校对


年重曰袁家口北距靳家口十八里正徳元年建月河之閘二在南旺上下成化間建减水之閘九曰焦

欒曰盛進曰張全曰劉玄曰孫強曰彭室曰常名曰関家大曰兼濟俱在漕河西岸

漕之𭐏一曰滚水石𭐏在南旺河西岸水大洩入西湖萬曆十七年汶之𭐏二曰何家石𭐏在汶河西岸

曰草橋𡈽𭐏一名草橋堰汶水舊有支流東南入城濠趋蜀山湖始入漕萬曆二十二年塞之濠池遂涸其接隣境而関於

邑之利害者三曰坎河石𭐏曰戴村𡈽𭐏俱接東平境曰長溝石𭐏接嘉祥境 按 自沙

𭐏廢而汶流入海之道遂塞於坎河濁潦怒湍沃壌為浸長溝之間又𥝠増𡈽

𭐏以捍其壑此邑之所以嘆懐㐮也陸水部撤𡈽𭐏害减十二乃汶猶挾潦括

沙底於分水以為漕梗故大挑之役𡻕為民病而始則築隔継則起水終又挑

隔每用力於無益之地SKchar若於上源築𭐏之䖏建石閘一座欲行濬撈扎板断

流不用樁草夫力之煩又無曠日稽遲之苦即不能如沙𭐏時淺不𡻕淤不猶

力少而功多乎

户口 按國𥘉里甲之編均其户口可舉綱以知目首長之役擇其望族如以