Page:Sibu Congkan Sanbian153-顧炎武-天下郡國利病書-50-21.djvu/13

此页尚未校对


至臨清凡二百五十里引汶絶濟直屬御

漳建閘節水名㑹通河 國朝洪武二

十四年河决原武黒陽山田舊曹州鄆城

西河口漫安山湖而會通河塞永樂九年

以陸運勞費不貲用濟寜州同知潘叔正

言遣上部尚書宋禮等𤼵山東丁夫十

六萬餘人䟽濬元㑹通河故道自濟寜

至臨清三百八十五里又築壩戴村遏汶水