Page:Sibu Congkan Sanbian154-顧炎武-天下郡國利病書-50-22.djvu/47

此页尚未校对


 於北空船南歸者必湏物實而北貨亦日流於南矣今日富國

 足用之䇿莫大於此説者若謂海道險逺恐其損人費財請以

 元質之其海運自至元二十年始至天曆二年止備載逐年所

 至之数以見其所失不無意也竊恐今日河運之粮毎年所失

 不止此數况海運無剥淺之費無挨次之守而其支兑之加耗

 毎石湏有所減恐亦浮於所失之数矣此䇿既行果利多而害

 少又量将江淮荆湖之漕折半入海運除减軍卒以還隊伍則

 兵食兩足而國家亦有水戰之備可以制服邉海之夷誠萬世

 之利也章句末儒偶有臆見非敢以為决然可行萬世無𡚁也

 念此乃國家萬萬年深逺之慮姑述此嘗試之䇿請試用之試

 之而可則行不可則止

海道經 元至元二十年克取江南二十一年起運海粮擢用朱

 清張瑄萬戸之職押運粮船三萬五十石賜立海道萬戸府干