Page:Sibu Congkan Sanbian154-顧炎武-天下郡國利病書-50-22.djvu/55

此页尚未校对


 不貲矣所以然者為其行日乆而耗多故也今海運乗風𫝑甚汛急則耗米亦

 可稍議裁節其嬴亦多八利也京師王畿四方走集近者累𡻕為行户市買民

 間負累輔臣曽形章奏今海運既通百貨合湊則物價稍輕行户亦寛自成富

 盛徃唐陸贄當徳宗之亂以京師米賤奏請出糶𨵿中為之價平今 國家承

 平萬無此理然以貨推米則深計者所不廢九利也遼東孤懸餉饋甚艱徃年

 災𮎰  天子為之宵旰東顧海運既通則遼東緩急可餉如洪武三十年

 事十利也歴朝漕運皆率顧募而惟 本朝用軍歴朝漕運率皆轉搬而惟 本

 朝直逹軍無更休而直逹路遠在途更時牽挽疲勞還家未煖席而官司已㸃

 再運矣今海運既通則毎行五皷開船而已時即泊每𡻕止春𥘉入兊而夏盡

 即休疲困亦蘇十一利也兊運之時軍弊百出盗賣侵尅甚或官軍俱逃其有

 軍市而官不知則拖欠之官在刑部獄者徃往相比也今海運自開洋之後欲

 盗而誰與為市已盗而逃將焉徃十二利也 國家承平二百年矣私憂誠不