Page:Sibu Congkan Sanbian155-顧炎武-天下郡國利病書-50-23.djvu/106

此页尚未校对


編班不等洪武二十六年照諸司役作繁簡

更定班次或三年或二年諸匠皆免本户差役

二丁若單丁重役除其一役老疾無丁者免其

本身法至備而恩至渥矣後因住坐存留者

或有逃故輪流赴工者或有失班仍命清軍

御史行各府州縣清軍官清解造册繳部然

有納價准工事例司清理者宜審處焉

役法 伇注莫詳扵周禮師有兵役田有徒

役人有胥役里有鄕役有司徒焉因地之善

惡以均役有  焉 民之衆寡以起役有