Page:Sibu Congkan Sanbian155-顧炎武-天下郡國利病書-50-23.djvu/136

此頁尚未校對


秦分天下為三十六郡有鴈門郡代郡漢仍秦鴈門郡

界連峙崞馬應及大同之東代郡則今蔚州高帝命

陳豨監趙代兵豨反代高帝誅豨定代地封子恒為

代王都中都則蔚州東二十里有代王城是也代王入嗣天

子脩代來功史記註云中都乃汾州平遥縣者亦誤蓋

汾在漢為西河舊志以代郡山川人物混次而𩔖編者似以

代州為代郡不知州名代自隋始 柏林寺在𣈆王墓之側

後唐同光三年莊宗建之以奉王香火院内傳遺像一軸

共七人王著緋𫀆據胡牀坐其右冠王冠而衣黄者亞子

也其左冠虎頭而衣青者存孝也其二東嚮侍其二西嚮