Page:Sibu Congkan Sanbian155-顧炎武-天下郡國利病書-50-23.djvu/7

此页尚未校对


則所城者愈逺也

周元王二年代子㑹趙無恤於夏屋無恤殺代子遂襲代滅之時

無恤姊為代子夫人因使人迎其姊姊迺磨笄自殺代人因名其

山曰磨笄然磨笄之辨諸家不同有謂在保安州東即鷄鳴山者

有謂在飛孤縣東北百五十里者有謂在山東濟南府長清縣者

要皆求之於典籍文字之間而不稽之於道里徒歩之下是故語

意近真而指摘各異考者轉増疑惑莫可較一也夫代為蔚地其

去濟南遼絶甚矣長清之山本名馬頭可無辯也鷄鳴在蔚東北

百五十里其去恒山則又倍之豈所謂自上臨下可見之地邪况

保安上谷屬也春秋之際東胡據之元非代壤而謂夫人者望夫

於此自殺於此不亦繆哉考之魏土地記曰磨笄山在代郡東南