Page:Sibu Congkan Sanbian156-顧炎武-天下郡國利病書-50-24.djvu/127

此页尚未校对


嘉靖二十三年隆慶六年甎包以上西路滅胡堡

嘉靖二十二年隆慶六年甎包係一處小市

塲雜夷市期宴賞同迎恩  將軍㑹堡萬

暦九年築累土 乃河堡嘉靖四十五年築隆

慶六年甎包 西安堡嘉靖四十年築萬暦二

年甎包以上井坪路

高山城嘉靖十四年築萬暦四年甎包  雲西

嘉靖三十七年築累土 上二堡不屬路大同

道所屬

許家荘堡嘉靖三十九年築萬暦二十九年甎