Page:Sibu Congkan Sanbian157-顧炎武-天下郡國利病書-50-25.djvu/31

此页尚未校对


漕運 漠娄敬説髙帝西都長安張良進言曰関中阻三面而獨守一面東制諸侯安定河渭漕輓天下西給京師諸侯有變順流而下

足以委輸敬説是也上從其議定都焉武帝時大司農鄭當時言于帝曰異時関東漕粟從渭上度六月而罷渠下民田萬餘頃可得以溉

此損漕省卒而益肥関中之地得榖上以為然發卒穿渠以漕運大便利○人有上書欲通褒斜道及漕事下御史大夫張湯湯問之言抵蜀從故

道故道多阪囬逺今穿褒斜道少阪近四百里而褒水通沔斜水通渭皆可以行船漕 從南陽上沔入褒褒絶水至斜間百餘里以車轉從斜下

渭如此漢中粟可致而山東從沔無限便于底柱之漕且褒斜材木竹箭之饒擬于巴蜀上以為然拜湯子卬為漢中守發数萬人作褒斜道五百

餘里道果便近而水多湍石不可漕開皇元年為開漕渠命太監率水工鑿渠渭水經大興城北東至潼関漕運四百餘里関中頼之命名曰

富人渠○開皇二年以京師倉廪尚虗議為水旱之備詔于蒲陜以東募人能于洛陽運米四十石經底柱之險逹于常平廣通倉者免其征戍其

役以渭水多沙流有淺深漕者苦之四年詔左庻子宇文愷率水工鑿渠引渭水自大興城東至潼関三百餘里名曰廣通渠轉運通利関内便之

焬帝大業元年發河南諸郡男女百餘萬開通濟渠自西苑引榖洛水逹于河又引河通于淮海自是天下利于轉輸漕運渠在長安

縣天寳二年京兆尹韓朝宗引渭水入金光門置潭于西市以貯材木大曆元年京兆尹黎幹自南山谷開漕渠抵景風延喜門入苑以運南山薪