Page:Sibu Congkan Sanbian159-顧炎武-天下郡國利病書-50-27.djvu/72

此页尚未校对


鑄㵼爐一座 河州磁窰七座 瓦窰十一座 鑄瀉爐三座

茶馬 地畆 成化改元兵部以馬政議行屯田于濵𫟪衛所

毎地一頃𡻕徴銀一錢以備買馬之用名曰地畆

樁頭 成化丁酉以所給𢧐馬倒折係在家者奏准在外各𫟪

照京营馬隊官軍事例馬主出樁頭銀両則次以罰調養失冝

及走失𬒳盗者名曰樁頭 係都指揮者出銀三両 係指揮

者出銀二両五錢 係千百户鎮撫者出銀二両 係旗軍者

出銀一両五錢 係走失𬒳盗者各加銀五錢 朋合 成化

丁酉以所給𢧐馬倒折係在陣者奏准在外各𫟪照京營馬隊

官軍事例每歳以六個月為率各出朋合銀両則次以備置買

𢧐死馬匹每月都指揮指揮一錢千百户鎮撫七分旗軍五分