Page:Sibu Congkan Sanbian160-顧炎武-天下郡國利病書-50-28.djvu/24

此页尚未校对


 統六年又遣都指揮哈刺卜花徃諭之正徳四年為北虜阿尒秃厮亦卜刺入掠西海㩀有

 其地部落散徙𥘉一百餘口在乞逹真依申中族居牧今依西納族為其所役口僅五十𡻕

 輸馬二十有竒

 曲先衞在罕東衞北亦西戎部落也元置曲先荅林帥元府永樂四年置衞以土人散西思

 為指揮同知給金牌輸馬易茶宣徳四年散西思叛遣指揮李文討之五年都督史

 昭以安定王亦攀丹指揮桑哥等進討平之正統二年其頭目黒麻癿遣指揮火丁等

 入貢方物七年遣指揮祁賢徃其衞招撫指揮凖者罕都立諸蕃族正徳四年為北

 虜攻破部落散亡

 安定衞在曲先西南黄草灘哈宻忠順脱脱之族也洪武六年命宣威将軍朶尒只失結

 招其王煙帖木兒七年遣使入貢八年立其衞洪熈元年叛命㑹寧伯李英進討至

 崑崙鴉零闊俘𫉬人畜十萬三千有竒㨗聞必𣣔得其王復追禽之遣使宴勞

 将士功賞有差尋赦之給金牌輸馬易茶宣徳五年以其兵討曲先阿端遂平其國正

 統六年遣指揮哈刺卜花撫諭其部十二年部人占麻力邀殺其軍遣指揮祁賢捕