Page:Sibu Congkan Sanbian160-顧炎武-天下郡國利病書-50-28.djvu/72

此页尚未校对


一千七百貫普州二百七貫果州二十六貫 圗經云唐萬歲通天

二年右𥙷闕郭文簡奏陵井監賣水一日夜得四十五函半百姓貪

利矢業長安二年停賣水依舊税鹽先天二年加課利歲有三千六

百二貫僞蜀時井塞宋乾德三年平蜀陵州通判賈璉重開舊井一

晝夜汲水七十五函每函煎鹽四十斤日𫉬三千斤至雍熈元年春

冬日𭣣三千八百一十七斤秋夏日𭣣三千四百四十七斤蓋水源

之有長短也 朝野雜記仙井歲産鹽二百餘萬斤隷轉運司蒲江

亞之隷總領所大寜監二百五十餘萬斤歲取其四分隷總領所清

井監四十餘萬斤歲取其贏五萬餘緡爲軍食之用自祖宗以來民

間自煑鹽歲輸課利錢八十萬緡趙應祥變鹽法增至四百餘萬緡

又逃絶之井許人増其額以承認鹽旣益多遂不可售紹熈三年楊