Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/25

此页尚未校对


䇿之善者也該堡事務仍令本官兼攝廵視軍兵卽在各營抽選亦

無所糜費矣若夫整行伍除戎器綢繆未雨有備無患此該道將之

事也時當事者如議行之 小河千户所國𥘉洪武十一年與松潘

衛同置在衛東百九十里宣德四年調成都前衛後所官軍實治之

仍𨽻松潘按小河之地古名涪陽以水出松潘分水嶺入涪江也地

在涪水之陽矣 志云所北二十里師家山一名文山宋時師文二

大姓居之山麓有文山關又有師家舖則界于龍州也東有獅峯西

有象嶺各離一里許有靈泉焉岀獅峯下 經畧志云松潘又東爲

堡七曰蜂崖葉棠馬營水進鎮夷鐡龍乃抵龍安 四夷考曰小河

之下鐡龍之上惟葉棠爲要隘有葉棠把守官轄之東通白馬毛公

西逼竹頭野猪白草諸寨上六里爲峯崖堡峯崖上十里卽小河也