Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/57

此页尚未校对


州無城惟植鹿角蠻以昏夜入州掠人畜貨賣遣州將往贖之習以

爲常宋神宗熈寜八年范百常知茂州民請築城旣而蠻酋訴稱城

侵其地乞罷築百常不許九年三月始興工靜蠻數百奄至百常率

州兵擊斬數人蠻乃退百常遷民入牙城明日蠻數千人四靣焚鹿

角及廬舎引梯衝攻牙城矢石雨下百常悉衆乗城拒守二酋長爲

木儡所殺蠻兵乃却茂州南有鷄宗關通永康軍北有隴東道通綿

州皆爲蠻所據百常募人間道詣成都又書木牌數百投江中告急

蜀綿兵救之蠻始解圍誓和自是蠻人稍定百常亦以築城生患坐

奪一官旣而生羌合群蠻復至相距七十日詔遣内押班王中正將

陜西兵來援入恭州岩州誅殺頗衆蠻遂降政和五年直州將郅

永壽陽延俊董承有等各以地内屬詔以永壽地建壽寜軍延俊承