Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/72

此页尚未校对


陞州爲宣撫薛氏世宣撫使李爲副使王爲僉事各綂土兵五百分

守白馬白草木𤓰三畨嘉靖未年薛兆乾謀逆伏誅遂改宣撫司爲

龍安府割成都之石泉保寜之江油及青川千户所𨽻焉降兆乾庶

弟襲土知事王氏李氏俱襲土通判列銜本府分守如前仍移小河

叅將於府城彈壓之附郭平武縣萬曆十九年始設也江油地雖腹

裏然寔運糧之咽喉矣 益州記曰江水自白馬嶺𢌞行二千餘里

至龍涸又八十里至西陵縣又百二十里而至北部北部卽龍州也

白馬嶺卽白馬畨地𨽻王通判在府正北三百里北通階文西抵漳

臘其生畨號黑人延袤數百里碉房不計有名色可舉者凡十八寨

寨多不過四五百人少可百人而已設有散牌總牌等名目以約束

之畨僧畨舎諸號以誘化之法甚密嘉靖元年白馬跳梁用兵