Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/73

此页尚未校对


五千分五路而進一由鐡龍堡一由黄羊關一田三舎堡一由北雄

關一㑹兵陜西由階文入大創之而喘息聽命矣 白草畨𨽻李通

判在府西南四百里東抵石泉約七十里西抵南路生畨南抵茂州

畨北抵平武縣境蓋唐吐蕃贊普遺種也上下白草凡十八寨部曲

素强恃其險阻往往剽奪爲患嘉靖二十五年大征用兵三萬七千

一由龍州一由石泉一由覇底所斬𫉬甚多事平増𩀱溪大魚永平

奠邊諸堡革撫賞㫁鹽茶予以白旗永塞入龍之路於是覇底河西

風村等十一寨永平河東北草等十七寨週數百里男女四千餘人

相率來降許其畜髮頂巾送子讀書習學華語歲輸糧䗶爲氓編走

馬嶺一帶爲十村由平一村以至平十村也射溪溝一帶爲八村自

一化以至八化村也村立一長長卽舊畨牌之號又有風村嶺等二