Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/89

此页尚未校对


似倒流故名滇池矣土夷考曰迷易土官賢姓也𥘉雲南景東府

𭶚夷頭目阿駭徙其屬來住種洪武十六年歸附以隨征東川芒部

二府効勞授世襲副千户該所印信以武弁推選今土官賢氏居城

外專理廵捕管束八百户僰夷而已 土夷考云㑹川衛東南十里

爲石㜑堡又四十里爲虎街堡四十里爲姜州堡㑹鹽守備司駐劄

其中衛西南三十里爲箐山口又八十里爲火燒腰驛去驛五里爲

五里坡又十五里爲蜜卽關路通紅卜苴夷寨五十里爲七墩堡路

通黎溪夷寨按志黎溪舊州在衛南百五十里唐時南詔閣羅鳳徙

白蠻戍此卽白夷也城後爲羅羅蠻所據宋属大理元始置州九種

志云白夷人頭褁黒帕戴笋籜尖㡌以傭田爲生婦女養蠶𭣣絲織

作亦巧謂之白夷錦無論貴賤人有數妻妻妾奉夫甚嚴婦女不妬