Page:Sibu Congkan Sanbian162-顧炎武-天下郡國利病書-50-30.djvu/13

此页尚未校对


二十登帝位承少皡金宫之政以水德寳歷矣 水經注又云大渡

水出徼外至旄牛道南流入于若水又逕越嶲大筰縣入繩山海經

曰巴遂之山繩水出焉東南流分爲二其一枝東柔廣縣注於江其

一南逕旄牛道至大筰與(⿱艹石)水合自下亦通謂之繩水矣 寰宇記

云廢飛越縣本沉黎之地唐儀鳳四年分漢源於飛越水置縣屬雅

大足元年屬黎州按志飛越山下有唐時三琱城𭅺三交城也疑

𭅺古飛越縣矣又云唐飛越縣在舊縣西北百里飛越山下其山兩

靣接羌夷爲沉黎西境要害之所 方輿云漢水𤼵源自飛越嶺寰

宇記云漢水在漢源縣西百二十里從和姑鎮山谷中經飛越縣界

至通望縣合大渡河不通舟船毎至春冬有瘴𰚾中人爲瘧疾志云

漢水俗呼流沙河源出越山流經司南二里東入于江 方輿云廢