Page:Sibu Congkan Sanbian162-顧炎武-天下郡國利病書-50-30.djvu/47

此页尚未校对


才夷風丕變矣萬曆丙申丁酉間虜酋大落率其部入冦松潘乃移

總戎之西改設遊擊於建武建武兵亦移入松而所存無幾焉 武

寜蠻好着芒心接離名曰苧綏嘗以稻記年月葬時以笄向天謂之

刺北斗相傳盤瓠𥘉死置於樹以笄刺之下其後爲象臨本志云平

蠻城卽九絲城壁立萬仞周圍三十餘里上有九崗四水極廣可以

播種僅通一徑鳥遒眞天險也去鎮一十五里爲左榜山今立頭腰

尾三堡墩矣 大𭐏總管府元至元十三年蠻夷宣撫使昝順遣官

招諭戎州酋長得蘭紐得貢卧率斂蠻民歸附十七年朝見遂設大

𭐏總府管得蘭紐授都總管得貢卧𠑽同知其羅星長官以黎州同

知李奇為之上羅計夷酋得賴阿當以至元十三年歸順授上羅計

蠻夷千户下羅計夷酋得顔箇以至元十三年歸順校下羅計蠻夷