Page:Sibu Congkan Sanbian162-顧炎武-天下郡國利病書-50-30.djvu/49

此页尚未校对


所考牱違州亦府西界總之昔爲羈縻而已國𥘉安濟歸附授土知

府五傳至安鰲而叛改流官為弘治九年詳靖邊錄中仍以泥溪沐

川平夷蠻夷四長司𨽾之泥溪平夷皆王姓蠻夷文姓沐川悦姓也

環而星列于外萬曆十七年始設屏山縣附郭焉東界叙府百一十

里西界建昌千二百里南界烏𫎇百四十里北界犍爲二百里 水

經注曰鄨縣故犍爲郡治也縣有犍山晉建興元年置平夷郡有鄨

水出鄨邑西不狼山東與温水合温水一曰煖水出犍爲符縣而南

入鄨水鄨亦出符縣南與温水㑹闞駰謂之闞水俱南入鄨邑鄨水

於其縣而東注于延水延水又與漢水合出犍為漢陽道王莽之新

通也按鄨縣半屬平夷地矣 土夷考云泥溪傍府而居其東西北

三靣連接烏𫎇與玀𤞑雜處所田受賦與華民一體奉征調可得夷