Page:Sibu Congkan Sanbian162-顧炎武-天下郡國利病書-50-30.djvu/64

此页尚未校对


𥘉稱為九姓羅氏黨蠻夷長官千户國𥘉改九姓長官司編户五里

 𥘉宣撫奢效忠名其妻曰世綂妾曰世續而無子取親枝崇禮者

撫之萬曆十九年世續鴆崇禮據印自官又養水西安彊臣妻弟阿

利爲子世爭之兵連禍結且二十餘年後以崇禮之弟崇明嗣其官

追印𢌿之而印寔爲安堯臣携之鎮雄矣三十五年都司僉書張神

武質世續于庭而印不可得遂拘繫之惡目閻宗傳等請兵水西來

襲永寜城中有備不得志而移禍于摩尼普市二所焚刼殆盡摩普

乃屬黔省怨蜀甚而大中丞喬公惡堯臣之黨惡也動大兵以驅之

詳見鎮雄下藺局亦從此結矣

 上川東

遵義道開府夜𭅺與總戎同城而居近以建南有事大將軍移鎮以