Page:Sibu Congkan Sanbian162-顧炎武-天下郡國利病書-50-30.djvu/96

此页尚未校对


二千人銜枚夜進龍眞力不能禦遂平石勝城晨至水邏蠻衆大潰

斬首萬餘級令賢遁走而𫉬之司馬裔又别下其二十餘城𫉬蠻帥

并三公等騰乃積其骸骨於水邏城側爲京觀後蠻蜑望見輒大𡘜

自此狠戻之心輟矣時向五子王據石墨城令其子寳勝據𩀱城水

邏平後頻遣喻之而五子王猶不從命又遣王亮屯牢坪司馬裔屯

𩀱城以圗之騰慮𩀱城孤峭攻未可拔賊若委城遁散又難追討乃

令諸軍周𢌞立柵遏其走路賊乃大駭於是縱兵擊破之禽五子王

於石墨𫉬寳勝於𩀱城悉斬諸向首領生禽萬餘口信州舊居白帝

騰更於劉備故宫城南八陣之北臨江岸築城移置信州又以巫縣

信陵秭歸竝築城置防以為𬓛帶焉天和六年蠻渠冉祖熹冉龍驤

及反詔大將軍趙閻討平之自此蠻群懼息不復爲冦