Page:Sibu Congkan Sanbian163-顧炎武-天下郡國利病書-50-31.djvu/93

此页尚未校对


十一都六十里塘又東至大尖山嘉興等三路所修處海口自八

月一日至二日探海二丈五尺至十九日二十日探之先二丈者

今一丈五尺先一丈五尺者今一丈西自六都仁和縣界赭山雷

山為首添漲沙𡍼己過四都五都塩官州郭東西二都沙土流行

水𫝑俱淺漲沙東過錢家橋海岸原下石囤石櫃並頺圮水息民

安于是天曆二年遂改塩官州曰海寜州

國朝永樂六年海寕縣海决䧟沒赭山廵檢司九年秋詔修海寕

海塘先是工部工言海寕仁和二縣風潮溺死居民漂蕩廬舎坍

塌城垣請發軍民修築詔許之自是工役起是年冬十一月塘成

合仁寕二縣計修築者萬一千一百八十五丈 十一年夏五月

大風潮仁和縣十九都二十都皆淪入海詔兵部侍郎張某往築