Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/39

此页尚未校对


欲借先至之人開增例之端𫝑不得不倍加摧抑而使之遂所求也所以

然者何也彼皆視條陳為虗文徒指𡚁立法而事竣之日無人據徃議而

按其實信其賞必其罰是以小人無忌指𡚁而𡚁在立法而法亡矣使誠

能悉粮觧始末之苦則人人踴躍而前未離本地所省已多然後照徃𡻕

有司扣除水脚之数改造粮船如漕船式則不数年可造輕舟数十白粮

未有不早供公家之需而勿重煩廟堂之議也

推𭣣 萬曆三十九年知縣喬議魚鱗册乃原丈之根其中號叚賣

者照此號而除買者照此號而𭣣號内有分𭣣若干者俱照除註明有何

差訛重造之𡚁自賣主或冩不明或記號差訛或此户已𭣣而彼户未推

或此圗已推而彼圗失𭣣或一號而兩主重𭣣或両號而誤歸一號或有

分𭣣不為註明而一併除去或祖舊册而訛以傳訛又或有方𭣣此甲復