Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/42

此页尚未校对


税若干一蕩價也民代輸者一民蕩代輸者又一萬曆三十九年事也邑

人侍御彭公嘗請之竟未豁兩浙鹺規載萬曆四十二年塩院楊公鶴檄文云萬曆三十九年前院某具奏清丈各蕩

陞科提𥙷商價可為苦心但一時承委官奉行未善未免一槩派加兹逄 㤙詔推廣 皇仁本院上䟽部覆量减一半凢重叠加派者自四十二

年為始照数减免云云本縣民蕩𥘉派每畆一分六厘七毫今减為八厘三毫八絲時楊公亦未悉此蕩為民蕩只照竈蕩例减半若知為民蕩必

厘正全豁矣今塩利實入 縣官者益無㡬而滷地與蕩價竈丁佃之海上民

坐享其入𡻕不下三四千金有司欲問之則詭以竈困聳上聼不察其實

曲䕶之不知民實為竈困竈故未嘗困抑又不苐無困已也始乎調停卒

乎偏瘠肥不可返塩政之失實不能無追憾於作法者已兹以 國𥘉迄

今塩課欵額傋列於後庻異時厘正者有所稽焉知縣樊維城議 國

𥘉竈户辦塩官給滷地草蕩及工本鈔米以為之資草蕩薪採有限全頼