Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/80

此页尚未校对


曰桑盆

臨山衞九曰趙嶴烽堠曰烏盆曰廟前曰荷花池曰方家路曰道塘曰周家路

曰四門曰夏蓋山 瀝海所三曰槎浦曰胡家池曰槤𣗳 三山所八曰歴山

曰眉山曰徐家路曰撮嶼曰勝山曰蔡山曰吴山曰滸山 觀海衞六曰向頭

曰𤓰誓曰西隴山曰新浦曰古窑曰西隴尾 龍山所五曰龍頭曰龍尾曰石

塘曰青溪曰施公山 寨一蕭山縣曰龕山寨扼錢塘江下流寔郡西臂嘉靖

三十二年賊登犯三十四年復殱賊於此彼時嘗置寨焉有委官一員軍一百

名守之今裁革厰一曰礦山厰以上皆海岸冝設備者也

港七曰三江港  臨山港  泗門港  勝山港  古窑港

烈港並見武備志  清  溪港由此可入金家嶴

浦四曰金墪浦為定海慈谿相界之地北連大海西連伏龍山賊船由東北來

必由此繫泊嘉靖三十八年賊登犯  蟶浦見武備志