Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/98

此页尚未校对


去也患去之無其方耳今之言者罔不以水利為建明然圗其功而

過於鑿水利雖不言可也善慮者亦行其所無事而已今磧堰既决

諸暨之水已無所患堰既崩金華諸水逕由漁浦入錢塘知府彭誼所建白馬閘廢不用其境内水之

以溪名者曰相溪曰上淺溪曰餘支溪曰白龍溪曰南池溪曰蘭亭

溪曰離渚溪曰芝溪曰虞溪曰白石溪曰道樹溪曰大梅溪曰巧溪

曰麻溪曰帝子溪皆水源也水之以河名者為運河為城河為府河

多為市民填佔窄狹嘉靖三年知府南大吉按圗籍多方浚闢将徧周諸河未竟而去為鄉都諸河皆水道也

水之以湖名者曰青田湖曰湖曰芝塘湖曰𤓰瀦湖曰黄湖曰

牛頭湖曰黄垞湖曰白水湖曰感聖湖曰秋湖皆水澤也水源必浹