Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/99

此页尚未校对


之使逹水道必浚之使深其諸水澤宜查復舊額令圩人杜侵填廣

停蓄以資SKchar溉焉若今三江之應宿閘則所以為蓄泄之計者至矣

三江閘去縣北三十八里三江城西門外凡二十八洞築堤百餘丈盖海門山磧地當尾閭為三邑之

水口萬川㑹流泄之易如建瓴知府湯紹恩于是建為水瀃築𡈽塘

開新河經理咸備侍𭅺陶諧記曰紹興属邑八惟山隂㑹稽蕭山𡈽田最下苦於潦守此者嘗設玉山匾拖両閘以泄

之潦甚則暫决海塘以䟽之然両閘口狹甚水至此則却行汎浸数百里决海塘則激湍猛悍並大為田患嘉靖丙申西蜀湯公紹㤙來

守郡憫之求所以制水者乃走海口曰三江者相度之得海口山首尾相延数十丈間有石横亘如甬公乃馳歸謀於僚属即白於御史

周公汝員既得可乃擇幹民百餘人以長之𭛠丁夫数千人賛巨石與山甬石相牝牡以檻錮以秫粥灰上縱横梁駕之中槽以複板為

洞二十有八其長望首尾之山石刻水則以凖其北接以𡈽堤数十丈始苦淖莫測先以鉄継用⿱𥫗困 -- 箘簵𤼵北山石𭠘之左右亦用石其長