Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/10

此页尚未校对


二錢倉烽堠五爵谿烽堠四咸設旗軍以瞭望聲息晝煙夜火互

相接應若霩衢之三塔山舟山之朱家尖矗峙最髙所望獨逺故

⿰糹⿱丿㤙 -- 總臺多撥旗軍戒嚴尤至設⿰糹⿱丿㤙 -- 總督備倭以公侯伯領之廵視海

道以侍𭅺都御史領之洪武三十年以後總督領於都指揮海道領於憲臬定臨𮗚三衛設

一把⿰糹⿱丿㤙 -- 總指揮松海昌三衞設一把⿰糹⿱丿㤙 -- 總指揮金盤二衛設一把⿰糹⿱丿㤙 -- 總

揮海寕衛設一把⿰糹⿱丿㤙 -- 總指揮分方備禦各有攸司海上諸山分别三

界黄牛山在慈谿縣北大海中與海塩縣海洋為界馬墓長𡍼册子金塘大榭蘭秀劍

山䨇嶼䨇塘六横韭山壇頭等山為上界灘山滸山羊山馬蹟両

頭洞漁山三姑霍山徐公黄澤大小衢大佛頭等山為中界花惱

求芝絡華彈丸東庫陳錢壁下等山為下界率皆潮汐所通倭夷

貢宼必由之道也前哲謂防陸莫先於防海沿邊衞所置造𢧐船