Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/113

此页尚未校对


以及𫟪徼蔑地不有裒而聚焉不下萬指户殘于奔竄口斃于殺傷則又何

怪乎其逾損于昔也迨萬曆二十年輪值大造各里報丁填圖而縣㝷陞遷

未及清覈存亡虗實之数遂至里有賠累不堪者為訟諸藩司下其牒于縣

于是二十三年知縣周士英覆加詳審除虗加無米丁三百五十四丁増有

米丁四十八丁通共實在人丁一萬四千六百五十二丁盖㨿丁産為宗𠩄

豁除者多羸弱下户迯亡物故之流而量于有粮人户酌𥙷増数丁以𥙷其

闕是亦割此益彼𥙷偏救𡚁之𫞐然因是而深嘆槩縣之𡚁大都患在不均

夫寛狹磽腴不同鄉而同役貧富有無不同貲而同征奔亡僑徙不同𨽻強

弱衆寡不同殖而同𣲖丁多家給者以衆輸加輕丁少家䆧者以力單加重

又版籍漫漶里胥夤縁為奸多巧避失實豪右售賕轉相蔽匿貧弱抑勒輙

報科差而里之豪有力者藉口差徭名目即又更賦諸十甲十甲多單下户

昜虐使徃徃陽浮科歛之所出有倍于𠩄徴者強者吞食饕餮弱者椎肌剥