Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/134

此页尚未校对


得而私焉驗其丁糧之多寡以為任役之輕重其役

費之予奪無得而私焉其籍每十年役徧一更造

人有生亾則登下之田有賣買則推割之其長不任

役則選同甲与比甲之次了糧足任者代之户有逃

絶必𥙷其數此法行而差役顧役義役諸紛紜之

議皆可以無講矣但其役之設也本以承勾攝督催

徴而己後乃凡百科斂皆在焉嘉靖四十五年侍御

龎公尚鵬按浙加惠里甲振刷夙弊凡公用支應

夫馬等項俱酌定其數一例編銀徴之扵民而用

之扵官

糧長即漢之嗇夫与宋之户長也 今制每區設正