Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/139

此页尚未校对


創行保甲之法而民始有户兵之累民壮之役亦頗

𩔖此洪武𥘉立民兵萬户府簡民間武勇之人編

成隊伍以時操練用以征戰事平還復為民此民

壯之權輿也然其所立止要害須兵之處所簡亦

止武勇任兵之人而己曷嘗通行郡邑户使之為兵

哉太平之後旋己罷矣正統十四年今各處招募

民壯就令本地官司率領操練遇警調用事定仍

復為民民壮之名始于此其費視税糧居其什一後

乃老羸殘疾皆竄名以苟衣食不過以充候人之役

而己

老人即漢之三老掌教化者也洪武中令天下州縣