Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/149

此页尚未校对


破産以償不勝困累弘治間侍郎彭韶亷知其弊奏并徴折色計銀一千

四百一十五両三分觧納運司給商任其到塲買塩聽掣商竈一時稱便

嗣後塩法漸壊SKchar恤罔加 國𥘉所給工本米繼易以鈔及鈔法不行工

本遂廢而又身𭙶二役縣有里長塲有⿰糹⿱丿㤙 -- 總催縣有甲首塲有五長縣有𭣣

頭塲有觧户縣有支應塲有直日竈之與民苦樂居然可見為有司者顧

以竈得塩利每困苦之凡雜辦徴輸悉與民埒且商人到塲買塩貧竈率

先貸其銀而商人乗之以射利数月之間必取倍稱之息每塩一引視常

價僅得半之用是日苦窘急迯亡数多而額不可減正徳間當道議将竈

户田每五十畆准一小丁以足原額之数庻㡬得通變之宜然舊額沙壇

外有沙城攔護節年風潮衝搨沙壇半入于海耕辦寡資益不堪命邑人
封通政王鉦深用憫惻嘉靖十三年間具奏乞照各塲水鄉例将舊徴折