Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/80

此页尚未校对


自夏少康封庻子無餘為諸侯以主祀事是為越國而鄞鄮句章三縣為越東

采邑句踐無餘後也周敬王四十六秊為呉所㓕㝷復封之旣而返國嘗膽勵

志遂㓕吳欲置夫差甬東君百家是其地也周属越秦属會稽句章郡至漢成

帝陽朔元秊以㓂警徙句章後漢晉齊梁皆因之唐武徳四年析句章置堇州

八年廢堇州爲鄮縣則其地属鄮明皇開元二十六秊置明州析鄮置翁山縣

因採訪使齊澣之言也代宗大暦六年廢於袁晁之亂五代改鄮為鄞則其地

又属鄞宋端拱三年置鹽塲熈寧六年析鄮東之海中洲因部使薛戎之言也

以蓬萊安期冨都三鄉置尉以主闘訟盗賊之事已而創縣賜名昌國葢王安

縣憫其繁故分之元豐元秊復益以定海之金塘鄉共四鄉為下縣而

明之属縣凢六矣紹興十三秊戸部員外郎沈鱗編𩔗籍戸計萬餘而丁口再

倍建炎中高宗航海舟次昌國縣金人白明州引兵攻定海縣破之遂以舟師

絶洋犯昌國縣欲襲御舟至崎頭風雨大作和州防禦使樞宻院提領海舟張